fbpx

Regulamin

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uczestnictwa i organizacji szkoleń prowadzonych przez

Magdalena Rassoul – Hawajskie Narodziny
Północna 45, 86-300 Grudziądz
kontakt@magdalenarassoul.pl
+48 601 40 45 50
za pośrednictwem strony internetowej: magdalenarassoul.pl
zwanych dalej Organizatorem, Usługodawcą, Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi.

1.2. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.3. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 10.02.2024 r.

1.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Rozdział 2: Rodzaje i zakres świadczonych usług|

2.1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu internetowego.

2.2.
Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
    1) w ramach sklepu internetowego:
         – sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy;
         – sprzedaż szkoleń stacjonarnych
    2) założenie konta użytkownika na stronie umkadesign.com;
    3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
    4) publikacji komentarzy;

2.3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

 

Rozdział 3: Warunki techniczne do korzystania z usług

3.1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
    1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
    2) przeglądarkę internetową,
    3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
    4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.

3.2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział 4: Sklep internetowy

4.1. Składanie zamówień:
    1) Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
    2) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
    3) Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
    4) Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 2 godziny, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
    5) Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
    6) Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.

    7) Zapisy na szkolenie stacjonarne są przyjmowane kupienie produktu dostępnego na stronie internetowej umkadesign.com. Liczba miejsc na szkoleniu stacjonarnym jest ograniczona. Uczestnictwo w szkoleniu jest otwarte wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo i zaangażowanie.

4.2. Dokonywanie płatności
    1) Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
    2) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

4.3. Dostawa/Odbiór towaru
    1) Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
    2) Zakupione treści cyfrowe są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
    3) Zakupione publikacje użytkownik może pobrać ze swojego konta nie więcej niż 10 razy.
    4) W przypadku problemów z otrzymaną publikacją należy skontaktować się z Usługodawcą.
    5) Usługodawca sprzedaje również szkolenia stacjonarne, użytkownik realizuje szkolenie w zakupionym odpowiednio przez siebie terminie:

[ Realizacja zakupu szkolenia stacjonarnego ]

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. W przypadku zmiany, uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
– Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz wskazówek prowadzącego szkolenie.
– Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie Uczestników określonej dla danego szkolenia.
– Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie szkolenia stacjonarnego oraz zobowiązuje się do poinformowania o zmianach uczestników.
– Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia (w tym również od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.
– Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.
– Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w szkoleniu będą rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądowego.
– Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort.

 

Rozdział 5: Pozostałe informacje

5.1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności:
    a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji
    b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.           

Rozdział 6: Prawa konsumenta ( prawo do odstąpienia od umowy )

6.1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! prawo do odstąpienia od umowy nie będzie Ci przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.

6.3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.

6.5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.

6.6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu szkolenia stacjonarnego nie przysługuje zwrot od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi zakupionej na dany termin.

Rozdział: 7 Konto użytkownika 
    
7. 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.

7. 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie.

7. 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.

7. 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła.
Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.

7. 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Rozdział: 8 Newsletter        

8.1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.

8.2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Rozdział 9: Komentarze 

9.1. Na Stronie możesz publikować komentarze.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

           
Rozdział 10: Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji    

10.1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

10.2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na kontakt@magdalenarassoul.pl

10.3. Reklamacja powinna zawierać:
    1) Twoje imię oraz adres e-mail,
    2) dokładny opis i powód reklamacji,
    3) Twoje żądania, propozycje i wnioski.

10.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

10.5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Rozdział 11: Rozwiązywanie sporów    

11.1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

11.2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

11.3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Rozdział 12: Ochrona danych osobowych   

       
12.1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę
zawarte zostały w


Rozdział 13: Wzór formularza odstąpienia od umowy  

wzór oświadczenia:

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
● Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane.
● Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
● Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
● Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
● Adres konsumenta(-ów)
● Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
● Data
(*) Niepotrzebne skreślić          

error: Treść jest chroniona!